Semalt, WordPress-däki teswirler üçin spama garşy çözgüt hödürleýär

Bloguňyza ýa-da web sahypaňyza köp okyjy almak islendik blogçynyň arzuwy. Şeýle-de bolsa, WordPress blogyňyzda köp spam teswirlerini başdan geçirip bilersiňiz. WordPress-de spama garşy göreşmek üçin ulanyp boljak birnäçe usul we gural bar.

Aşakda Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Oliwer King tarapyndan görkezilen bu gurallaryň käbiri bar.

1. Akismet-i işjeňleşdiriň

Bu gural, öňünden gurlanda gelen WordPress pluginidir. WordPress ulanýanlar üçin bu plagini göçürip almak hökman däl. Panelde eýýäm amatly bolýar, etmeli zadyňyz, ony işjeňleşdirmek. Işjeňleşdirilenden soň, blogyň köp tarapynda ulanyp boljak API açary alarsyňyz. Akismet plugin blogyňyzdaky ähli teswirleri gözden geçirýär we spama meňzeýänleri süzýär. Beýleki döwürlerde yzygiderli teswirler spam süzgüçine girip biler. Möhüm e-poçta bolup biljekdigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin elmydama spam teswirlerinden geçmek gaty möhüm bolup biler.

2. Bal balyny goramagy işjeňleşdiriň

Bu usuly ulanyp, spam botlaryny bloklap bolýar. Spam botlaryny özlerini tanamak üçin aldamak göz öňünde tutulýar. Ilki bilen WP Spam Fighterini gurmaly. Bu ýerden bu plagini işjeňleşdirmeli. Sazlamalar menýusyndan Honeypot goragyny işjeňleşdirmek mümkinçiligi bar. Bu opsiýa, diňe botlara görünýän teswirler meýdanyna gizlin görnüşi öz içine alýar. Spam botlary ähli boş meýdanlary doldurýarka, özlerini öňünden görkezip bilerler.

3. "Teswiriň yzy" baglanyşyklaryny ulanmaň

Käwagt web sahypasynyň eýeleri, sahypany köp traffige çekmek üçin "teswir ýok" baglanyşyklaryny ulanýarlar. Netijede, bu pursat teswirlerdäki spamy köpeldýän köp spam teswirlerini özüne çekýär. Käbir ýagdaýlarda, spamy kesgitlemek üçin gurallar ýagdaýy hasam erbetleşdirýän bu mazmuny tapyp bilmez. Käbir ynamdar ulanyjylar blog ýazgylarynda teswir tapyp bilerler. Bular spam teswirlerini döretmek üçin gaýtadan baglanyşyp bilerler. Şeýle hem teswirleriň üsti bilen baglanyşyk şiresini paýlaşyp biljek käbir pluginler bar. Bu mazmuny paýlaşýan pluginleri ulanmaýan wagtyňyz, spam teswirleriniň köp halatlaryndan gaça durup bilersiňiz.

4. Captcha barlagyny ulanmak

WordPress-de WP-reCAPTCHA plugin bar. Bu plugin, teswirler bölüminde işlemegini talap edýän aýratynlykdyr. Captchas, adam aňy meselesi (HIT) talap edýän käbir hileleri ulanýar, meselem belli bir zat bilen suratlara basmak. Surata almak, hakyky adamy kompýuter botundan tapawutlandyrmak ukybyna eýedir. Bu gurallar ulanyjylara teswir ýazmagy gaty kynlaşdyrýar. ReCAPTCHA ulanyp, spam botlaryny blokirläp bilersiňiz, sebäbi olaryň teswirlerini petiklemekde çalt we täsirli.

Netije

Spam howlukmaç bolup biler we köplenç käbir erbet niýetler bilen kiber jenaýatçylary sebäpli adamlary ýitirýär. Käbir ýagdaýlarda, üstünlikli spam hüjümleri web sahypalarynyň dolandyryş panelini, zerurlyklaryna laýyk gelýän islendik zady edip biljek hakerler toparyna açyp biler. Bu gowşaklyk, sahypanyň hemme zady ýitirip biljek usullaryndan biri bolup biler. Aboveokardaky gurallary ulanyp spamy tapyp we ondan gaça durup bilersiňiz. Usullar üçin spam habarlaryny äsgermezlik etmek köp zady tygşytlamaga kömek edip biler. Spam botundan web sahypasynyň URL-ni aýryp, spam teswirleri bilen baglanyşykly köp sanly wezipelere ýetip bolýar.

mass gmail